Ima jedan dom sred grada, u njem mir i radost vlada,

ovdje svatko je pozdravljen i nitko nije tu osamljen.

 

http://dom-kc.hr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/939216domum1.jpg http://dom-kc.hr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/153160domum2.jpg http://dom-kc.hr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/987950domum3.jpg http://dom-kc.hr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/910486vodoskok.jpg

Natječaji

Odluka o izboru kandidata

Last Updated on Thursday, 15 November 2018 11:51 Written by Dom Koprivnica Friday, 19 October 2018 07:58

«DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KOPRIVNICA»

48 000 Koprivnica, Trg Eugena Kumičića 17

KLASA: 555-01/18-01/335

URBROJ: 2137-26-18-13

Koprivnica, 15. studenog 2018. godine

Na temelju članka 37. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica, KLASA: 555-01/12-01/128; URBROJ: 2137-26-12-5 od 12.07.2012., KLASA:555-01/12-01/128; URBROJ:2137-26-13-11 od 03.10.2013., KLASA: 555-01/12-01/128; URBROJ:2137-26-15-18 od 01.10.2015., KLASA: 555-01/12-01/128; URBROJ:2137-26-17-28 od 28.12.2017. g. i KLASA: 555-01/12-01/128; URBROJ:2137-26-18-34 od 18.06.2018. g., a po provedenom natječajnom postupku, Ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica donijela je sljedeću

O D L U K U

o izboru kandidata za

radno mjesto fizioterapeutski tehničar/tehničarka

u Domu za starije i nemoćne osobe Koprivnica

Točka 1.

Sukladno natječaju koji je objavljen dana 19. listopada 2018. godine u Narodnim novinama 93/2018, internetskim stranicama Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, izabrana je

Lora Komar iz Koprivnice 48000, Dr. Nikole Sertića br. 71.

Točka 2.

Kandidatkinja se prima na rad na neodređeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca.

Točka 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se javno objaviti na internetskoj stranici Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke o izboru može se podnijeti prigovor Upravnom vijeću Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica u roku od 8 dana od dana objave ove Odluke o izboru na internetskoj stranici Doma, oglasnoj ploči Doma i prijemu ove Odluke. Prigovor se može podnijeti pismenim putem na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica - Upravno vijeće, Trg Eugena Kumičića 17, 48000 Koprivnica.

Zahvaljujemo kandidatima na iskazanom interesu za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu fizioterapeutski tehničar/tehničarka u Domu za starije i nemoćne osobe Koprivnica

 

Ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica:

Vesna Križan, dipl. soc. radnica

 

 

__________________________________________________________________________________________

 

 

«DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KOPRIVNICA»

48 000 Koprivnica, Trg Eugena Kumičića 17

KLASA: 555-01/18-01/335

URBROJ: 2137-26-18-12

Koprivnica, 05. studenog 2018. godine

Na temelju članka 37. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica, KLASA: 555-01/12-01/128; URBROJ: 2137-26-12-5 od 12.07.2012., KLASA:555-01/12-01/128; URBROJ:2137-26-13-11 od 03.10.2013., KLASA: 555-01/12-01/128; URBROJ:2137-26-15-18 od 01.10.2015., KLASA: 555-01/12-01/128; URBROJ:2137-26-17-28 od 28.12.2017., i KLASA: 555-01/12-01/128; URBROJ:2137-26-17-28 od 16.06.2018., a po provedenom natječajnom postupku, Ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica donijela je sljedeću

O D L U K U

o provođenju testiranja

sukladno Natječaju za sklapanje Ugovora o radu koji je objavljen dana 19. listopada 2018. godine u Narodnim novinama 93/2018, internetskim stranicama Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Članak 1.

Testiranje kandidata (provjera znanja) će biti održana 08. studenog (četvrtak) 2018. godine u 09:00 sati u Domu za starije i nemoćne osobe Koprivnica (prostor restorana).

Intervju kandidata održat će se 09. studenog (petak) 2018. godine u 8:00 sati u Domu za starije i nemoćne osobe Koprivnica.

Članak 2.

Područja iz kojih će se testiranje (provjera znanja) provesti su:

- FIZIOTERAPIJA U GERIJATRIJI,

- KORIŠTENJE INVALIDSKIH POMAGALA

- ULOGA FIZIOTERAPIJE U PALIJATIVNOJ SKRBI

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica:

Vesna Križan, dipl. soc. radnica


____________________________________________________________________________________________

 

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/14 i 66/15), Pravilnika o radu i sistematizaciji Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica, a u skladu sa člankom 37. stavak 3. alineja 14. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica, KLASA: 555-01/12-01/128; URBROJ: 2137-26-12-5 od 12.07.2012., KLASA:555-01/12-01/128; URBROJ:2137-26-13-11 od 03.10.2013., KLASA: 555-01/12-01/128; URBROJ:2137-26-15-18 od 01.10.2015., KLASA: 555-01/12-01/128; URBROJ:2137-26-17-28 od 28.12.2017. i KLASA: 555-01/12-01/128; URBROJ:21337-26-18-34 od 18.06.2018. ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica objavljuje

 

N A T J E Č A J

za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme

u Domu za starije i nemoćne osobe Koprivnica

Ugovor o radu se sklapa na neodređeno vrijeme, za puno radno vrijeme, a mjesto rada je u Koprivnici.

1. za poslove fizioterapeutskog tehničara – 1 ( jedan izvršitelj)

Uvjeti:

- završena srednja škola za fizioterapeutskog tehničara

- položen stručni ispit

- odobrenje za samostalan rad (licenca)

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete. S izabranim kandidatom sklopit će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme s probnim radom u skladu sa Zakonom o radu i Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidati koji smatraju da ostvaruju pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužni su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te dokaze nabrojane na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja koji se nalaze na ovoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Uz prijavu, vlastoručno potpisanu, kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresu), te sve tražene priloge priložiti u presliku:

- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku svjedodžbe ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi)

- presliku odobrenja za samostalan rad

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice),

- dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u bazi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

- uvjerenje o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci

- životopis vlastoručno potpisan.


Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a i
zabrani kandidat naknadno će priložiti originale traženih dokaza prije sklapanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme.

Rok za podnošenje prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama, na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, internetskoj stranici Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica.
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica uz naznaku «Za natječaj-fizioterapeutski tehničar», 48000 Koprivnica, Trg Eugena Kumičića br. 17, te napomenu «NE OTVARATI».

Vlastoručno nepotpisane, nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

Osobni podaci kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo radi provođenja natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016./679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica pridržava diskrecijsko pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja.

 

 

 
The secret of any online business is web hosting. Select the best hosting service reading offered by justhost.
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting