Ima jedan dom sred grada, u njem mir i radost vlada,

ovdje svatko je pozdravljen i nitko nije tu osamljen.

 

http://dom-kc.hr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/939216domum1.jpg http://dom-kc.hr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/153160domum2.jpg http://dom-kc.hr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/987950domum3.jpg http://dom-kc.hr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/910486vodoskok.jpg

Natječaji

Natječaj

Last Updated on Tuesday, 17 April 2018 07:09 Written by Dom Koprivnica Friday, 02 February 2018 07:08

 

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA

 

Odluku o izboru kandidata možete preuzeti - ovdje

 

_________________________________________________________________________________________


OBAVIJEST O TESTIRANJU I PROVJERI ZNANJA


Koja će se održati dana 27. ožujka (utorak) s početkom u 9:00 sati u Domu za starije i nemoćne osobe Koprivnica.

Kandidati koji trebaju pristupiti testiranju, a prijavljeni su na natječaj za sklapanje ugovora o radu za radno mjesto Radni stručni terapeut koji je objavljen 2. ožujka 2018. godine su:

  • MAJA KOVAČIĆ
  • AKVILA PETRAS KOVAČIĆ

Literatura iz koje će biti testiranje i provjera znanja:

  1. Zakon o socijalnoj skrbi (NN157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17)
  2. Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN40/14 i 66/15)
  3. Statut Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica ovdje i ovdje

Nakon testiranja i provjere znanja održat će se i intervju sa svakim kandidatom.

 

________________________________________________________________________________________

OBAVIJEST

 

O održavanju psihološkog testiranja za kandidate prijavljene na Natječaj za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto Radni (stručni) terapeut, koji je objavljen 2. ožujka 2018. godine.

Psihološko testiranje za radno mjesto Radni (stručni) terapeut održat će se dana 19. ožujka 2018. godine u 9:00 sati na lokaciji Kralja Tomislava 20, Križevci, dvorana u prizemlju, u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Kandidati koji trebaju pristupiti testiranju su:

  • MAJA KOVAČIĆ
  • AKVILA PETRAS KOVAČIĆ

 

 

________________________________________________________________________________________

 

 

Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica, Trg Eugena Kumičića 17, 4800 Koprivnica, objavljuje

D J E L O M I Č N O P O N I Š T E N J E   N A T J E Č A J A

objavljenog u Narodnim novinama broj 11/2018 dana 02. veljače 2018. godine, na web-stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web-stranicama Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica. Poništava se natječaj u dijelu koji se odnosi na radno mjesto pod točkom 2. za poslove RADNI (Stručni) TERAPEUT.

* * *

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 128/2017), Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine br. 40/2014), Pravilnika o radu i sistematizaciji Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica, a u skladu sa člankom 37. stavak 3. alineja 14. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica, Klasa: 555-01/12-01/128; Ur.broj: 2137-26-12-5 od 12.07.2012., Klasa:555-01/12-01/128; Ur.broj:2137-26-13-11 od 03.10.2013., Klasa: 555-01/12-01/128; Ur.broj:2137-26-15-18 od 01.10.2015. i Klasa: 555-01/12-01/128; Ur.broj:2137-26-17-28 od 28.12.2017. ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica objavljuje

N A T J E Č A J

za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme

u Domu za starije i nemoćne osobe Koprivnica

Ugovor o radu se sklapa na neodređeno vrijeme, za puno radno vrijeme, a mjesto rada je u Koprivnici.

1. za poslove RADNI (Stručni) TERAPEUT – 1 (jedan) izvršitelj

Uvjeti:

- završen diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog usmjerenja

- položen stručni ispit

- napredno poznavanje rada na računalu.

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete. S izabranim kandidatom sklopit će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme s probnim radom u skladu sa Zakonom o radu i Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidati koji smatraju da ostvaruju pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017) dužni su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te dokaze nabrojane na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja koji se nalaze na ovoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se: psihološko testiranje, intervju i provjera znanja.

Uz prijavu, vlastoručno potpisanu, kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresu), te sve tražene priloge priložiti u presliku:

- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi)

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice),

- dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u bazi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

- uvjerenje o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci

- životopis vlastoručno potpisan

- Program rada za četverogodišnje razdoblje.


Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a i
zabrani kandidat naknadno će priložiti originale traženih dokaza prije sklapanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme.

Rok za podnošenje prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama, na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, internetskoj stranici Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica.
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica uz naznaku «Za natječaj», 48000 Koprivnica, Trg Eugena Kumičića br. 17, te napomenu «NE OTVARATI».

Vlastoručno nepotpisane, nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica pridržava diskrecijsko pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja.

Klasa: 555-01/18-01/46

Ur.broj: 2137-26-18-24 Ravnateljica

Doma za starije i nemoćne osobe

Koprivnica:

Vesna Križan, dipl. soc. radnica

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

 

Odluku o izboru kandidata možete preuzeti - ovdje

 

____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 128/2017), članaka 137., 159., 173. i 177. Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine br. 40/2014), Pravilnika o radu i sistematizaciji Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica, a u skladu sa člankom 37. stavak 3. alineja 14. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica, Klasa: 555-01/12-01/128; Ur.broj: 2137-26-12-5 od 12.07.2012., Klasa:555-01/12-01/128; Ur.broj:2137-26-13-11 od 03.10.2013., Klasa: 555-01/12-01/128; Ur.broj:2137-26-15-18 od 01.10.2015. i Klasa: 555-01/12-01/128; Ur.broj:2137-26-17-28 od 28.12.2017. ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica raspisuje

N A T J E Č A J

za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme

u Domu za starije i nemoćne osobe Koprivnica

Ugovor o radu se sklapa na neodređeno vrijeme, za puno radno vrijeme, a mjesto rada je u Koprivnici.

1. za poslove PRVOSTUPNIK/ICA SESTRINSTVA - 1 (jedan) izvršitelj

Uvjeti:

- završen stručni studij sestrinstva,

- 1 godina radnog iskustva,

- odobrenje za samostalan rad (licenca),

- poznavanje rada na računalu.

2. za poslove RADNI (Stručni) TERAPEUT – 1 (jedan) izvršitelj

Uvjeti:

- završen diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog usmjerenja

- položen stručni ispit

- napredno poznavanje rada na računalu

3. za poslove MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR - 1( jedan) izvršitelj

Uvjeti:

- završena srednja škola za medicinsku sestru/tehničara

- položen stručni ispit

- odobrenje za samostalan rad (licenca).


Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete. S izabranim kandidatima sklopit će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08).

Ako se na ovaj natječaj prijavi osoba iz čl. 35. stavak 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 19/13,33/2013,148/2013 I 92/2014) da bi ostvarila prednost pri zapošljavanju, dužna je prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kao i sve ostale dokaze navedene u članku 35. stavku 5. navedenog Zakona.

Uz prijavu (vlastoručno potpisanu) kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresu), te sve tražene priloge priložiti u preslici:

- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi)

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice),

- dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u bazi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

- uvjerenje o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci

- životopis (vlastoručno potpisan)


Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a i
zabrani kandidati naknadno će priložiti originale traženih dokaza prije sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme.

Rok za podnošenje prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama, na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, internetskoj stranici Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica.
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica uz naznaku «Za natječaj-(oznaka radnog mjesta)», 48000 Koprivnica, Trg Eugena Kumičića br. 17, te napomenu «NE OTVARATI».

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica pridržava diskrecijsko pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.

Klasa: 555-01/18-01/46

Ur.broj: 2137-26-18/1

U Koprivnici, 31. siječnja 2018.g.

Ravnateljica

Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica

Vesna Križan, dipl.soc.radnica


 

 
The secret of any online business is web hosting. Select the best hosting service reading offered by justhost.
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting