Ima jedan dom sred grada, u njem mir i radost vlada,

ovdje svatko je pozdravljen i nitko nije tu osamljen.

 

http://dom-kc.hr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/939216domum1.jpg http://dom-kc.hr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/153160domum2.jpg http://dom-kc.hr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/987950domum3.jpg http://dom-kc.hr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/910486vodoskok.jpg

Natječaji

Natječaj - njegovatelj/ica

Last Updated on Friday, 03 January 2020 11:41 Written by Dom Koprivnica Thursday, 19 December 2019 10:32

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA

Odluku o izboru kandidata možete preuzeti - Ovdje

_____________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN br. 40/14 i 66/15), Pravilnika o radu i sistematizaciji Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica, a u skladu sa člankom 37. stavak 3. alineja 14. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica, KLASA: 555-01/12-01/128; URBROJ: 2137-26-12-5 od 12.07.2012., KLASA: 555-01/12-01/128; URBROJ: 2137-26-13-11 od 03.10.2013., KLASA: 555-01/12-01/128; URBROJ: 2137-26-15-18 od 01.10.2015., KLASA: 555-01/12-01/128; URBROJ: 2137-26-17-28 od 28.12.2017. i KLASA: 555-01/12-01/128; URBROJ: 2137-26-18-34 od 18.06.2018. ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica objavljuje

N A T J E Č A J

za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme

u Domu za starije i nemoćne osobe Koprivnica

Ugovor o radu se sklapa na neodređeno vrijeme, za puno radno vrijeme, a mjesto rada je u Koprivnici.

za poslove 1. NJEGOVATELJ/NJEGOVATELJICA - 2 (dva) izvršitelja

Uvjeti:

- završena osnovna škola

- završeno osposobljavanje za njegovatelja

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete. S izabranim kandidatom sklopit će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme s probnim radom u skladu sa Zakonom o radu i Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidati koji smatraju da ostvaruju pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017) dužni su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te dokaze nabrojane na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja koji se nalaze na ovoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati prijavljeni na Natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete, bit će objavljeni na našoj web stranici. Odluka o izboru kandidata objavit će se u zakonskom roku, a oni koji su odabrani bit će osobno kontaktirani.

Uz prijavu, vlastoručno potpisanu, kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresu), te sve tražene priloge priložiti u presliku:

- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku svjedodžbe ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi)

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice),

- životopis vlastoručno potpisan

- uvjerenje o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci, donijet će samo odabrani kandidati nakon Odluke o izboru kandidata

 

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidati naknadno će priložiti originale traženih dokaza prije sklapanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme.

Rok za podnošenje prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama, na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, internetskoj stranici Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica.
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica uz naznaku «Za natječaj njegovateljica», 48000 Koprivnica, Trg Eugena Kumičića br. 17, te napomenu «NE OTVARATI».

Vlastoručno nepotpisane, nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

Osobni podaci kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo radi provođenja natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016./679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica pridržava diskrecijsko pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja.

U Koprivnici, 17. prosinca 2019.

 

Ravnateljica

Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica:

Vesna Križan, dipl. soc. radnica

 

 
The secret of any online business is web hosting. Select the best hosting service reading offered by justhost.
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting