Ima jedan dom sred grada, u njem mir i radost vlada,

ovdje svatko je pozdravljen i nitko nije tu osamljen.

 

http://dom-kc.hr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/939216domum1.jpg http://dom-kc.hr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/153160domum2.jpg http://dom-kc.hr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/987950domum3.jpg http://dom-kc.hr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/910486vodoskok.jpg

Natječaji

Natječaj

Last Updated on Friday, 02 February 2018 07:19 Written by Dom Koprivnica Friday, 02 February 2018 07:08

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 128/2017), članaka 137., 159., 173. i 177. Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine br. 40/2014), Pravilnika o radu i sistematizaciji Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica, a u skladu sa člankom 37. stavak 3. alineja 14. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica, Klasa: 555-01/12-01/128; Ur.broj: 2137-26-12-5 od 12.07.2012., Klasa:555-01/12-01/128; Ur.broj:2137-26-13-11 od 03.10.2013., Klasa: 555-01/12-01/128; Ur.broj:2137-26-15-18 od 01.10.2015. i Klasa: 555-01/12-01/128; Ur.broj:2137-26-17-28 od 28.12.2017. ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica raspisuje

N A T J E Č A J

za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme

u Domu za starije i nemoćne osobe Koprivnica

Ugovor o radu se sklapa na neodređeno vrijeme, za puno radno vrijeme, a mjesto rada je u Koprivnici.

1. za poslove PRVOSTUPNIK/ICA SESTRINSTVA - 1 (jedan) izvršitelj

Uvjeti:

- završen stručni studij sestrinstva,

- 1 godina radnog iskustva,

- odobrenje za samostalan rad (licenca),

- poznavanje rada na računalu.

2. za poslove RADNI (Stručni) TERAPEUT – 1 (jedan) izvršitelj

Uvjeti:

- završen diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog usmjerenja

- položen stručni ispit

- napredno poznavanje rada na računalu

3. za poslove MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR - 1( jedan) izvršitelj

Uvjeti:

- završena srednja škola za medicinsku sestru/tehničara

- položen stručni ispit

- odobrenje za samostalan rad (licenca).


Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete. S izabranim kandidatima sklopit će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08).

Ako se na ovaj natječaj prijavi osoba iz čl. 35. stavak 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 19/13,33/2013,148/2013 I 92/2014) da bi ostvarila prednost pri zapošljavanju, dužna je prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kao i sve ostale dokaze navedene u članku 35. stavku 5. navedenog Zakona.

Uz prijavu (vlastoručno potpisanu) kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresu), te sve tražene priloge priložiti u preslici:

- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi)

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice),

- dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u bazi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

- uvjerenje o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci

- životopis (vlastoručno potpisan)


Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a i
zabrani kandidati naknadno će priložiti originale traženih dokaza prije sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme.

Rok za podnošenje prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama, na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, internetskoj stranici Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica.
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica uz naznaku «Za natječaj-(oznaka radnog mjesta)», 48000 Koprivnica, Trg Eugena Kumičića br. 17, te napomenu «NE OTVARATI».

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica pridržava diskrecijsko pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.

Klasa: 555-01/18-01/46

Ur.broj: 2137-26-18/1

U Koprivnici, 31. siječnja 2018.g.

Ravnateljica

Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica

Vesna Križan, dipl.soc.radnica


 

 
The secret of any online business is web hosting. Select the best hosting service reading offered by justhost.
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting