Ima jedan dom sred grada, u njem mir i radost vlada,

ovdje svatko je pozdravljen i nitko nije tu osamljen.

 

http://dom-kc.hr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/939216domum1.jpg http://dom-kc.hr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/153160domum2.jpg http://dom-kc.hr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/987950domum3.jpg http://dom-kc.hr/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/910486vodoskok.jpg

Natječaji

Natječaj

Last Updated on Tuesday, 14 May 2019 08:32 Written by Dom Koprivnica Tuesday, 14 May 2019 08:27

Na temelju članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine br. 61/2018), Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine br. 40/2014 i 66/2015), Pravilnika o radu i sistematizaciji Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica, a u skladu sa člankom 37. stavak 3. alineja 14. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica, Klasa: 555-01/12-01/128; Ur.broj: 2137-26-12-5 od 12.07.2012., Klasa:555-01/12-01/128; Ur.broj:2137-26-13-11 od 03.10.2013., Klasa: 555-01/12-01/128; Ur.broj:2137-26-15-18 od 01.10.2015., Klasa: 555-01/12-01/128; Ur.broj:2137-26-17-28 od 28.12.2017. i Klasa: 555-01/12-01/128; Ur.broj:2137-26-18-34 od 18.06.2018. ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica objavljuje

N A T J E Č A J

za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme

(povećani opseg poslova)

u Domu za starije i nemoćne osobe Koprivnica

Ugovor o radu se sklapa na određeno vrijeme - 3 mjeseca (s mogućnšoću produljenja), za puno radno vrijeme, a mjesto rada je u Koprivnici.

za poslove: NJEGOVATELJ/NJEGOVATELJICA - 2 (dva) izvršitelja

Uvjeti:

- završena osnovna škola

- završeno osoposobljavanje za njegovatelja

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete. S izabranim kandidatom sklopit će se Ugovor o radu na određeno vrijeme s probnim radom u skladu sa Zakonom o radu i Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidati koji smatraju da ostvaruju pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017) dužni su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te dokaze nabrojane na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja koji se nalaze na ovoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se pojedinačni razgovor.

Uz prijavu, vlastoručno potpisanu, kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresu), te sve tražene priloge priložiti u presliku:

- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku svjedodžbe ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi)

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice),

- životopis vlastoručno potpisan


Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a i
zabrani kandidati naknadno će priložiti originale traženih dokaza prije sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme.

Rok za podnošenje prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta je 8 dana od dana objave u na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, internetskoj stranici Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica.
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica uz naznaku «Za natječaj njegovateljica», 48000 Koprivnica, Trg Eugena Kumičića br. 17, te napomenu «NE OTVARATI».

Vlastoručno nepotpisane, nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

Osobni podaci kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo radi provođenja natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica pridržava diskrecijsko pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja.

 

U Koprivnici, 14. svibnja 2019.

Ravnateljica

Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica:

Vesna Križan, dipl. soc. radnica

 

 
The secret of any online business is web hosting. Select the best hosting service reading offered by justhost.
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting