NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice

Na temelju članka 40.  Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16,  16/17,  98/19 i 64/20) i članka 40. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica KLASA: 555-01/20-01/60; URBROJ: 2137-26-20-5 od 04.03. 2020.  godine, Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica na temelju svoje odluke od 08. lipnja 2020. godine  raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice

Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica

Za ravnatelja/ravnateljicu Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica (u daljnjem tekstu: Dom) može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti,
 2. najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i propisanom stupnju,
 3. državljanstvo Republike Hrvatske
 4. da  ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 98/19).

Iznimno, ako se na javni natječaj nije javio niti jedan kandidat koji ispunjava uvjete iz točke 1. za ravnatelja/ravnateljicu Doma može biti imenovana i osoba koja ima završen odgovarajući preddiplomski studij naveden u točki 1. te ispunjava preostale uvjete iz ovog natječaja.

Ravnatelja/ravnateljicu Doma imenuje Upravno vijeće Doma na četiri godine.

Upravno vijeće Doma će s izabranim kandidatom/kandidatkinjom za radno mjesto ravnatelja/ravnateljice, nakon donošenja odluke o imenovanju, sklopiti ugovor o punom radnom vremenu od četiri godine.

Kandidati/kandidatkinje za ravnatelja/ravnateljicu uz pisanu prijavu na natječaj i životopis, trebaju priložiti (može i presliku, a izabrani kandidat/kandidatkinja će naknadno dostaviti u izvorniku) sljedeće dokaze o ispunjavanju natječajnih uvjeta:

 1. životopis
 2. domovnicu (kao dokaz hrvatskog državljanstva) može i putovnica ili osobna iskaznica,
 3. diplomu (kao dokaz o stečenom akademskom zvanju i akademskom stupnju)
 4. elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (sa sadržajem sukladnim članku 2. Pravilnika o elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa)
 5. dokaz o ostvarenom radnom stažu na poslovima traženog akademskog zvanja i akademskog stupnja (kao dokaz da kandidat ima najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi i drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju)
 6. izjavu kandidata da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi                  (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16,  16/17 i 98/19),
 7. uvjerenje o nekažnjavanju original, ne starije od 30 dana 
 8. vizija razvoja ustanove za sljedeće mandatno razdoblje od četiri godine.

Napomena:

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Kandidati koji smatraju da ostvaruju pravo prednosti prema čl. 102. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017) dužni su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te dokaze nabrojane na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja koji se nalaze na ovoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se pojedinačni razgovor uz predstavljanje vizije razvoja ustanove.

Dokaz da kod pojedinog kandidata/kandidatkinje ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi, pribavit će Poslodavac po službenoj dužnosti (Dom).

Prijave na natječaj  s pripadajućom dokumentacijom podnose se na adresu:

Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica, Trg Eugena Kumičića 17, 48000 Koprivnica, s naznakom „Prijava po natječaju za ravnatelja/ravnateljicu –  ne otvarati“, u roku od 8 dana  od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Osobni podaci kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo radi provođenja natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica pridržava diskrecijsko pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o izboru u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

KLASA: 555-01/20-01/123

URBROJ: 213-26-20-2

Predsjednik Upravnog vijeća

Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica:

Krunoslav Vitelj