Natječaj za medicinsku sestru/tehničara

Na temelju članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine br. 61/2018), Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine br. 40/2014 i 66/2015), Pravilnika o radu i sistematizaciji Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica, a u skladu sa člankom 37. stavak 3. alineja 14. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica KLASA: 555-01/20-01/60; URBROJ: 2137-26-20-5 od 04.03. 2020.  godine v.d. ravnateljice Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica objavljuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme

(povećani opseg poslova)

u Domu za starije i nemoćne osobe Koprivnica 

Ugovor o radu se sklapa na određeno vrijeme – 6 mjeseci (s mogućnošću produljenja), za puno radno vrijeme, a mjesto rada je u Koprivnici.

za poslove:  MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – 1 (jedan) izvršitelj

Uvjeti:

  • završena srednja škola za medicinsku sestru/tehničara
  • položen stručni ispit, osim za one koji su završili petogodišnje obrazovanje programa za zanimanje  medicinska sestra/tehničar opće njege
  • odobrenje za samostalan rad (licenca)

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete. S izabranim kandidatom sklopit će se Ugovor o radu na određeno vrijeme s probnim radom u skladu sa Zakonom o radu i Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o  priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidati koji smatraju da ostvaruju pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017) dužni su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te dokaze nabrojane na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja koji se nalaze na ovoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se pojedinačni razgovor.

Uz prijavu, vlastoručno potpisanu,  kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresu), te sve tražene priloge priložiti u presliku:

  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku svjedodžbe ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi)
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice),
  • životopis vlastoručno potpisan
  • preslik odobrenja za samostalni rad (licence)


Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidati naknadno će priložiti originaletraženih dokaza prije sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme.

Rok za podnošenje prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta je 8 dana od dana objave u na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, internetskoj stranici Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica uz naznaku «Za natječaj med. sestra/tehničar», 48000 Koprivnica, Trg Eugena Kumičića br. 17, te napomenu «NE OTVARATI».

Vlastoručno nepotpisane, nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

Osobni podaci kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo radi provođenja natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica pridržava diskrecijsko pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja.

KLASA: 555-01/20-01/141

URBROJ: 2137-26-20-1    

U Koprivnici, 15. srpnja 2020.                              

v.d. Ravnateljice

Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica:

Verica Šarlija, dipl. soc. radnica