NATJEČAJ – TAJNIK USTANOVE/PRAVNIK

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/14 i 66/15,56/20,28/21 i 144/21), Pravilnika o radu Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica, Prvalinika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Domu za starije i nemoćne osobe Koprivnica, a u skladu sa člankom 38. stavak 3. alineja 14. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica, KLASA: 555-01/20-01/60; URBROJ: 2137-26-20-5 od 04.03.2020.g. ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica objavljuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za sklapanje ugovora o radu na

neodređeno puno radno vrijeme 

u Domu za starije i nemoćne osobe Koprivnica 

Za poslove 1. TAJNIK USTANOVE/PRAVNIK  – 1 (JEDAN) izvršitelj

                 Uvjeti:

  • VSS-završen diplomski sveučilišni studij pravnog usmjerenja
  • 1 godina radnog iskustva u struci
  • probni rad 6 mjeseci

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete. Za kandidata ne smiju postojati zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), a koje se odnose na to da isti ne mogu biti pravomoćno osuđeni za određena kaznena dijela ili im je pravomoćno izrečena prekršajna sankcija za propisane prekršaje,  ili protiv koje se vodi propisani kazneni  postupak. Napomena: dokaz da kod pojedinog kandidata/kinje ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi pribavit će po službenoj dužnosti poslodavac (Dom).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17., 98/19. i 84/21; u daljnjem tekstu: Zakon o hrvatskim braniteljima, dužan/a je uz prijavu, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) dužan/a je uz prijavu, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze navedene u članku 49.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dužan/a je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o priznatom statusu te dokaz o tome na koji način je prestao  radni odnos.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( NN 157/13,152/14, 39/18 i 32/20), dužan/a je uz prijavu, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete bit će pozvani na razgovor, a može se provesti  i provjera znanja i sposobnosti.

Uz prijavu, vlastoručno potpisanu,  kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresu), te sve tražene priloge priložiti u presliku:

  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome)
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice)
  • izvornik uvjerenja o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak, ne stariji od 6 mjeseci
  • dokaz o radnom iskustvu (potvrda izdana od HZMO, koja nije starija od dana objave natječaja)
  • presliku ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrde poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove
  • životopis vlastoručno potpisan


Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a izabrani/a kandidat/kinja naknadno će priložiti originaletraženih dokaza prije sklapanja ugovora o radu na neodređeno/neodređeno vrijeme.

Rok za podnošenje prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama. Natječaj će se objaviti i na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te  internetskoj stranici Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica https://dom-kc.hr/.


Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica uz naznaku “Za natječaj: Tajnik ustanove /pravnik”, 48000 Koprivnica, Trg Eugena Kumičića br. 17, te napomenu «NE OTVARATI».

Vlastoručno nepotpisane, nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku. S izabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme s probnim radom u skladu sa Zakonom o radu i Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama..

Osobni podaci kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo radi provođenja natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica pridržava diskrecijsko pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja.

KLASA: 555-01/22-01/28

URBROJ: 2137-26-22-2                                                      

U Koprivnici,  14.  veljače 2022.g.                                          

                                                                                              Ravnateljica

                                                                              Željka Koluder-Vlahinja, dipl. soc. rad.