Natječaj – KUHAR/ICA

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22), Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/14,66/15,56/20,28/21 i 144/21), Pravilnika o radu Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica, a u skladu sa člankom 38. stavak 3. alineja 14. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica, KLASA: 555-01/20-01/60; URBROJ: 2137-26-20-5 od 04.03.2020.g. ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica objavljuje

N A T J E Č A J

za sklapanje ugovora o radu u Domu za starije i nemoćne osobe Koprivnica 

  1. Ugovor o radu se sklapa na određeno vrijeme (zamjena za dugotrajno bolovanje), za puno radno vrijeme.

Za poslove

KUHAR/ICA – 1 (jedan) izvršitelj

Uvjeti:

– srednjoškolsko obrazovanje za kuhara

– 1 godina radnog iskustva

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete. Za kandidata ne smiju postojati zapreke iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22), a koje se odnose na to da isti ne mogu biti pravomoćno osuđeni za određena kaznena dijela ili im je pravomoćno izrečena prekršajna sankcija za propisane prekršaje, ili protiv koje se vodi propisani kazneni postupak. Napomena: dokaz da kod pojedinog kandidata/kinje ne postoji zapreka iz članka 261. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi pribavit će po službenoj dužnosti poslodavac (Dom).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidati koji smatraju da ostvaruju pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017) dužni su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te dokaze nabrojane na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja koji se nalaze na ovoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi čl. 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03), uz prijavu na natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete bit će pozvani na razgovor.

Uz prijavu, vlastoručno potpisanu, kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresu), te sve tražene priloge priložiti u presliku:

  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku svjedodžbe ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi)
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice)
  • dokaz o radnom iskustvu (potvrda izdana od HZMO)
  • životopis vlastoručno potpisan


Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidat naknadno će priložiti originaletraženih dokaza prije sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme.

Rok za podnošenje prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta je 31.08.2022. godine.
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica uz naznaku “Za natječaj – kuhar/ica”, 48000 Koprivnica, Trg Eugena Kumičića br. 17, te napomenu «NE OTVARATI».

Vlastoručno nepotpisane, nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku. S izabranim kandidatima sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme.

Osobni podaci kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo radi provođenja natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica pridržava diskrecijsko pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja.

KLASA: 555-01/22-01/136

URBROJ: 2137-26-22-1

U Koprivnici, 01. lipnja 2022.g. Ravnateljica

Željka Koluder-Vlahinja, dipl. soc. rad.